Kapłaństwo błogosławieństw

Hebr. 5:6 (BW)
Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

Bóg powiedział o Jezusie po Jego zmartwychwstaniu: „Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka”. Zauważ, że kapłaństwo Jezusa nie było według porządku Aarona, ale Melchisedeka. Stare kapłaństwo Izraela (według porządku Aarona) było związane z prawem. I ponieważ było związane z prawem, to oznaczało to, że byłeś błogosławiony, tylko gdy przestrzegałeś Bożych praw. Jeśli nie byłeś posłuszny Bożym przykazaniom, wtedy spadały na ciebie przekleństwa.

Natomiast kapłaństwo Jezusa (według porządku Melchisedeka) nie zawiera obu na raz, błogosławieństw i przekleństw. Zawiera tylko błogosławieństwa. Kiedy Melchisedek pierwszy raz ukazał się Abrahamowi w Księdze Rodzaju, tylko błogosławieństwa wyszły z jego ust: „Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje!” (1 Moj. 14:19-20). Nie było tam żadnych przekleństw.

Mój przyjacielu, z powodu skończonego dzieła Jezusa nie jesteś już dłużej pod starym kapłaństwem, gdzie przekleństwa były częścią umowy. Dzisiaj jesteś pod nowym i „wiecznym” kapłaństwem twojego Arcykapłana, Jezusa. Zachęcam cię do rozmyślania o tym, że w ramach tego kapłaństwa są dla ciebie tylko błogosławieństwa (a nie przekleństwa) i obietnice powodzenia! Jezus w doskonały sposób uczynił cię sprawiedliwym, a błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwych (Przyp. 10:6)!

Joseph Prince

Rozmyślaj o Jego miłości

Mat. 8:20 (UBG)
I powiedział mu Jezus: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy.

Uważam, że to co Jezus powiedział w Mat. 8:20 jest bardzo piękne. Pozwól, że wytłumaczę ci dlaczego? W oryginalnym greckim tekście słowo „położyć” jest bardzo unikalnym greckim słowem „klino”. Jest ono rzadko używane w Nowym Testamencie. Jedynym innym miejscem, w którym jest użyte w znaczeniu, że Jezus położył swoją głowę, jest fragment opisujący śmierć na krzyżu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu i zawołał: „Wykonało się!”, Biblia mówi nam, że „skłoniwszy głowę, oddał ducha” (Jan. 19:30 (BW)). Słowo „skłoniwszy” jest tym samym greckim słowem „klino”.

Mój przyjacielu, dopiero na krzyżu Syn Człowieczy znalazł w końcu miejsce, w którym mógł położyć głowę i odpocząć. Jezus znalazł swoje odpoczniecie w wybawieniu cię, w uratowaniu cię. Znalazł swój odpoczynek w kochaniu cię.

Umiłowany, karm się miłością Jezusa do ciebie. Słuchaj nauczań lub piosenek mówiących o Jego miłości do ciebie. Będziesz zaskoczony jak bardzo cię to wzmocni. Staniesz się więcej niż zwycięzcą, nie przez twoją miłość do Niego, ale przez „Tego, który cię umiłował” (Rzym. 8:37)!

Joseph Prince

Pracuj bez przekleństwa stresu

Łuk. 22:44 (BW)
I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.

Bóg dał Adamowi pracę, zanim popełnił on grzech. Adam miał pielęgnować ogród Eden. Więc człowiek miał pracować. Praca była częścią jego błogosławionego stanu. Ale z powodu grzechu Adama przyszło przekleństwo. Bóg powiedział Adamowi: „Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego… W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb…” (1 Moj. 3:17-19). W ten sposób praca stała się dla człowieka stresująca. Miał on męczyć się i ciężko pracować, aby żywić się z plonów ziemi.

Mój przyjacielu, czy trudzisz się i stresujesz w pracy? Czy pracujesz przez wiele godzin, ale nie osiągasz pożądanych wyników? Dobra wiadomość jest taka, że Jezus wybawił cię z przekleństwa stresu. Kiedy to się stało? Stało się to, gdy nasz Pan Jezus był w innym ogrodzie – ogrodzie Getsemane.

Biblia mówi nam, że „w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Łuk. 22:44). Krew Jezusa spadła na przeklętą ziemię. Wiemy, że Jego krew ma odkupieńcze właściwości, wiec odkupił nas od przekleństwa stresu!

Umiłowany, masz nabyte przez krew prawo do życia zawodowego, które nie będzie stresujące, ale pełne Bożej przychylności i błogosławieństw. Więc zacznij ogłaszać Boża przychylność na sobą samym i twoją pracą. Proś Go o przychylność twojego szefa, współpracowników i klientów. Proś Go o mądrość, abyś dobrze wykonywał swoją pracę. Wierz i zobacz jak Bóg umieszcza cię we właściwym miejscu o właściwym czasie i powoduje, że dobrze ci się powodzi!

Joseph Prince

Wyścigu nie wygrywa najszybszy

Psalm 44:3 (UBG)
Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie.

Świat mówi nam, że ci, którzy mają kwalifikacje, talent i doświadczenie dostają prace, awanse i wysokie pensje.

Mój przyjacielu, jesteś Bożym umiłowanym dzieckiem i chociaż żyjesz na tym świecie, nie musisz być ograniczony przez niego. Masz Bożą przychylność – Jego niezasłużoną, niezapracowaną, niezarobioną łaskę! Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 9:11 mówi: „Nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo…”. To znaczy, że nawet jeśli nie jesteś najmądrzejszy, najsilniejszy, najlepiej wykształcony lub nie wyglądasz najlepiej, Bóg wciąż może dać ci powodzenie, gdy polegasz na Jego łasce. To Jego prawica, Jego ramię i Jego przychylność zaopatrują cię, walczą za ciebie, bronią cię i dają ci rozwój.

Więc zamiast rozmyślać nad swoimi brakami, bądź świadomy Bożej przychylności dla ciebie. Uśmiechnij się i powiedz: „Boża przychylność jest nade mną z powodu Jezusa. Oczekuję, że dobre rzeczy przytrafią mi się dzisiaj!”. Umiłowany, bądź świadomy Jego przychylności. Wierz w nią. Wyznawaj ją. A wtedy doświadczysz jej w swoim życiu!

Joseph Prince

Bóg używa pokornych

1 Piotr. 5:5 (BW)
[…] Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

W ciągu pierwszych 40 lat życia jako egipski Książę, który był podziwiany i szanowany, Mojżesz myślał, że wie wszystko. Biblia mówi o nim, że „był potężny w słowach i czynach” (Dz.Ap. 7:22 (UBG)). Jednak Bóg nie mógł użyć go do wyzwolenia swoich ludzi z niewoli w Egipcie.

Ale w ciągu następnych 40 lat coś się stało z Mojżeszem. Uciekł z Egiptu po tym jak zabił Egipcjanina, który bił Hebrajczyka i zamieszkał na pustyni Midianitów. Został pasterzem i nie był już uważany za potężnego w słowach i czynach. Właściwie to zaczął się nawet jąkać (2 Moj. 4:10). I właśnie w tym momencie jego życia, kiedy prawdopodobnie myślał o tym, co stracił i że dni jego chwały były już za nim, wtedy Bóg ukazał mu się i powiedział: „Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu” (2 Moj. 3:10). W końcu Bóg mógł użyć Mojżesza!

Biblia mówi nam, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. Umiłowany, Bóg nie narzuca nam swojej łaski. Zawsze kiedy chcemy polegać na samych sobie i na naszej mądrości, aby odnieść sukces, On wycofa się i pozwoli nam to zrobić. Jego łaska jest dana tym, którzy pokornie przyznają, że nie mogą odnieść sukcesu przy pomocy swojej własnej siły i zdolności. Więc kiedy zrezygnujemy z naszych własnych wysiłków i zaczniemy pokornie polegać na Jego łasce, On wkroczy i zrobi w nas i przez nas to, czego nie mogliśmy zrobić sami!

Joseph Prince

Klucz do kochania Jezusa

Łuk. 7:47 (BW)
Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje.

Pamiętasz historię kobiety, która umyła stopy Jezusa własnymi łzami, wytarła je swoimi włosami i namaściła aromatycznym olejkiem? Jezus powiedział faryzeuszowi, u którego w domu to zrobiła, że ta kobieta bardzo Go kochała, ponieważ wiedziała, że zostało jej dużo odpuszczone.

W rzeczywistości nikomu z nas nie zostało odpuszczone mało. Wszystkim nam zostało odpuszczone bardzo dużo. Jeśli chodzi o tę kobietę, to wiedziała ona o tym. Czy ty też o tym wiesz?

Umiłowany, jeśli myślisz, że zostało ci odpuszczone mało, to będziesz też kochał mało. Ale kiedy znasz prawdę o tym jak bardzo zostało ci wybaczone, będziesz bardzo kochał Jezusa. Wiedza o tym jak bardzo zostało ci odpuszczone jest kluczem do kochania Jezusa! Innymi słowy, będziesz bardzo kochał Jezusa tylko wtedy, gdy doświadczysz Jego obfitej łaski i niezasłużonej przychylności dzięki przebaczeniu wszystkich twoich grzechów – przeszłych, teraźniejszych i przyszłych – przez Jego jedną ofiarę złożoną na krzyżu.

Więc nie martw się o kochanie Jezusa. Po prostu rozmyślaj o tym jak całkowicie i kompletnie odpuścił On twoje grzechy, a kochanie Go będzie twoją naturalną odpowiedzią.

Joseph Prince

Zwycięstwo w każdym wyzwaniu

Joz. 1:8 (BW)
Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

Mojżesz, wielki przywódca Izraelitów, właśnie umarł, a Jozue został wyznaczony na jego następcę. Jego zadanie? Poprowadzić jakieś 3 miliony ludzi, którzy mają skłonność do narzekania i wątpienia w Boga, do ziemi obiecanej. To oznacza także podbicie wielu miast i pokonanie ponad 3 metrowych wojowników (synowie Anaka)!

Bóg wiedział, że Jozue potrzebuje Jego pomocy. Więc zdradził mu sekret wygrywania w każdej bitwie i doświadczania zwycięstwa we wszystkim co robi: Rozmyślaj nad Jego Słowem we dnie i w nocy. Jozue skorzystał z Bożych instrukcji i wygrywał każdą bitwę oraz powodziło mu się w każdym zadaniu!

Co dzisiaj jest twoją „bitwą”? Czy musisz sobie radzić z trudnymi ludźmi w pracy lub szkole? Czy stoisz w obliczu olbrzymów strachu i niedostatku? Bóg dał ci klucz do zwycięstwa. Skorzystaj z niego i zwyciężaj w każdej bitwie! Rozmyślaj we dnie i w nocy nad Jego Słowem i doświadczaj sukcesu we wszystkich twoich dążeniach i staraniach!

Joseph Prince

Całkowite zwycięstwo przez miłość Chrystusa

Rzym. 8:37 (UBG)
Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.

Słońce świeci na każde źdźbło trawy na polu. Ale jeśli umieścisz lupę nad konkretnym źdźbłem trawy, to skoncentrujesz na nim ciepło ze słońca i spali się.

Mój przyjacielu, to jest właśnie to, co musisz zrobić z Bożą miłością. Umieść „lupę” nad swoim życiem i zobacz Bożą miłość skupioną i skoncentrowaną na tobie. Usłysz jak nazywa ciebie Swoim umiłowanym, tym dla którego wysłał Swojego umiłowanego Syna, aby umarł za niego, tym który ma Jego całkowitą uwagę, przychylność i bezwarunkową miłość.

Kiedy nadajesz osobistego charakteru Bożej miłości do ciebie, kiedy każdego dnia żyjesz ze świadomością, że Bóg cię kocha, będziesz „płonął” nadprzyrodzonymi zdolnościami do przezwyciężania każdej przeciwności w życiu. Rzeczywiście, Biblia mówi nam, że mamy „całkowite zwycięstwo” przez Jezusa i Jego miłość do nas!

Joseph Prince

Dziękowanie Bogu przez cały czas

Hebr. 13:15 (BW)
Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię.

Wznoszenie rąk i dziękowanie jest spontaniczne i łatwe, gdy właśnie otrzymałeś wspaniałe błogosławieństwo: „Boże nie umiem Ci wystarczająco podziękować za ten cud!”.

„Dzięki Ci Ojcze za odpowiedź na moją modlitwę!”.

„Ojcze, dziękuję za ten nieoczekiwany zarobek!”.

Być może o mały włos nie spotkał cię śmiertelny wypadek, ale Bóg wyciągnął cię z niebezpieczeństwa w ostatniej chwili. Albo twoja babcia, niewierząca przez wiele lat, ostatecznie przyjęła Jezusa jako swojego Zbawiciela i otrzymała uzdrowienie z choroby, z którą zmagała się od dawna.

Ale są też chwile, kiedy wcale nie masz ochoty na wznoszenie rąk do góry w dziękczynieniu i uwielbieniu Boga, ale mimo wszystko robisz to. Być może ostatnio czujesz się bardzo zniechęcony. Być może wszystko w twoim życiu nie idzie tak jak powinno i czujesz jakby twoje życie było jednym wielkim nieporozumieniem. Nie możesz powstrzymać łez. Jednak mimo wszystko podejmujesz świadomą decyzję, by wznieść ręce w górę i dziękować Bogu, że jest z tobą w tej sytuacji. Otwierasz swoje usta i zaczynasz oddawać Bogu chwałę, nawet jeśli w ogóle nie masz ochoty tego robić.

Pośród prób przez które przechodzisz, wielbisz Go, że jest On Twoją sprawiedliwością, pomimo wszelkich błędów jakie popełniłeś. Dziękujesz Mu, że jest twoim Księciem Pokoju i że Jego pokój zostanie wzbudzony w tobie i uciszy burze w twoim życiu.

Mój przyjacielu, Bóg widzi i docenia takie momenty, kiedy pomimo uczucia zniechęcenia dobrowolnie składamy Mu dziękczynienie. W rzeczywistości dziękczynienie w takim momencie jest wyżej cenione przez Niego, niż dziękczynienie w momentach, kiedy czujesz się przepełniony radością z powodu właśnie otrzymanego błogosławieństwa.

Kiedy decydujesz się dziękować Bogu za Jego niezawodną miłość i wierność w kwestii wybawienia, ochrony i zaopatrzenia, nawet jeśli jeszcze nie widzisz tych błogosławieństw, to wkrótce ich doświadczysz i będziesz się nimi cieszył! Więc podnieś ręce i wysławiaj Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska jego trwa na wieki! (Psalm 106:1)

Myśl na dzisiaj
Bóg widzi i docenia momenty, kiedy pomimo uczucia zniechęcenia, dobrowolnie składasz Mu dziękczynienie.

Joseph Prince

Trwaj mocny w wierze

1 Piotr. 5:8-9 (UBG)
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożreć. Przeciwstawiajcie się mu, mocni w wierze…

Kiedy byłem nastolatkiem zostałem pouczony, że jeśli chcę się przeciwstawić diabłu, to mam go zgromić. Więc za każdym razem, kiedy zła myśl przychodziła do mojego umysłu lub kiedy byłem kuszony, zwykłem odpowiadać: „Przeciwstawiam się tobie diable w imieniu Jezusa! Związuję cię, diable! Odejdź ode mnie, diable! Gromię cię w imieniu Jezusa!”.

Trwało to do czasu, kiedy Bóg pokazał mi, że pomimo iż „przeciwstawiałem” się diabłu, więcej czasu spędzałem na mówieniu do niego niż do Boga! W ciągu dnia byłem bardziej skoncentrowany na diable niż na Bogu.

Sprawdziłem Słowo Boże i zdałem sobie sprawę, że przeciwstawiamy się diabłu nie poprzez skupianie się na przeciwstawianiu się jemu, ale poprzez bycie ugruntowanym w wierze, że jesteśmy usprawiedliwieni przed Bogiem przez krew Jezusa, tak iż jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie (2 Kor. 5:21).

Tak, diabeł będzie kontynuował wypominanie ci twoich błędów, porażek i grzechów. I będzie mówił, że z powodu tych rzeczy nie możesz otrzymać uzdrowienia, że musisz zapłacić za swoje błędy lub że coś się stanie twojej rodzinie. Będzie cię oskarżał, potępiał i próbował przekonać twoje serce, że on może uczynić ci coś złego.

Ale prawdą jest, że diabeł nie może niczego siłą uczynić w twoim życiu, jeśli nie przekona do tego twego serca. A twoje serce nie może zostać przekonane, jeśli trwa „mocne w wierze”, jeśli jest ugruntowane w sprawiedliwości. Bóg mówi, że jeśli tylko zostaniesz ugruntowany w sprawiedliwości, to „będziesz (…) daleki od ucisku, bo nie masz powodu się bać; i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie” (Izaj. 54:14).

Więc teraz, gdy moje serce jest ugruntowane w sprawiedliwości, mogę śmiało ogłosić: „Tak, mogę mieć te problemy w moim życiu, ale nie jestem winny w oczach Boga. Jestem w Jego oczach usprawiedliwiony przez wiarę, z powodu tego, co uczynił Chrystus. Jestem sprawiedliwy przez krew Jezusa!”. Mój przyjacielu, to jest właśnie sposób w jaki przeciwstawiamy się diabłu i nie dajemy mu się pożreć!

Myśl na dzisiaj
Przeciwstawiamy się diabłu nie poprzez skupienie się na nim, ale przez bycie ugruntowanym w wierze, że jesteśmy sprawiedliwością Bożą w Chrystusie.

Joseph Prince