Nadawaj osobisty charakter Bożej przychylności w twoim życiu

Jan. 21:20 (BW)
A Piotr, obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o pierś Jezusa…

W Ewangelii Jana możesz zauważyć, że Jan kilka razy odnosi się do siebie jako do „ucznia, którego miłował Jezus”. Dlaczego to robił? Czy Jezus kochał go bardziej niż resztę uczniów?

Mój przyjacielu, Jan zwyczajnie praktykował i nadawał osobistego charakteru miłości, którą Jezus miał do niego. Wszyscy jesteśmy Bożymi ulubieńcami, ale Jan znał sekret posiadania dostępu do niezasłużonej przychylności Jezusa dla niego. To twój przywilej, aby widzieć siebie jako ucznia, którego Jezus kocha i nazywać siebie tak!

Gdy będziesz sobie stale przypominał, że jesteś uczniem, którego Jezus miłuje, wzrośniesz w świadomości Bożej miłości do ciebie. A im bardziej jesteś świadomy Bożej miłości do ciebie, tym bardziej wszystkie twoje obawy będą zanikały. Dlaczego? Bo Jego doskonała miłość usuwa strach (1 Jan. 4:18). Dodatkowo oprócz życia bez lęku, będziesz doświadczać coraz więcej Jego niezasłużonej przychylności!

Joseph Prince

Zbliż się do Jezusa

1 Moj. 45:10-11 (BW)
Zamieszkasz w ziemi Goszen i będziesz blisko mnie, ty wraz z synami twoimi i wnukami twoimi, i trzodami twoimi, i bydłem twoim, i wszystkim, co masz. Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze pięć lat, abyś nie żył w niedostatku, ty i dom twój, i wszystko, co masz.

W starotestamentowej historii Józefa, po tym jak Józef wyjawił swoją tożsamość swoim braciom, powiedział im, aby wrócili do ich ojca i powiedzieli mu, aby szybko przyszedł do niego. Józef przygotował dla swojej rodziny miejsce do mieszkania w krainie Goszen, gdzie mogli być blisko niego razem ze wszystkimi swoimi dziećmi i całym dobytkiem.

Nazwa „Goszen” znaczy „zbliżać się”. Mój przyjacielu, Bóg chce abyś był w „Goszen”, które jest miejscem bliskości z Nim. Jego pełne miłości serce nie jest usatysfakcjonowane samym usunięciem twoich grzechów. Nie, On chce więcej. On chce ciebie w Swojej obecności. Chce, abyś był w miejscu, gdzie będzie mógł otoczyć cię szczodrą miłością jaką ma w Swoim sercu dla ciebie!

Zobacz co się dzieje, gdy zbliżasz się do Jezusa. Józef powiedział swoim braciom, aby powiedzieli ojcu: „Zapewnię ci tam utrzymanie, bo głód będzie jeszcze pięć lat, abyś nie żył w niedostatku, ty i dom twój, i wszystko, co masz”. Umiłowany, kiedy zbliżasz się do swojego niebiańskiego Józefa, On zatroszczy się o ciebie i twoich bliskich. W obliczu kryzysu finansowego na świecie, wzrastających cen paliwa i jedzenia, nie trać nadziei. Zbliż się do Jezusa, bo w „Goszen”, w miejscu bliskości, On zaopiekuje się tobą i twoją rodziną!

Joseph Prince

Serce Jezusa objawione

Łuk. 4:18-19 (BW)
Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.

Kiedy Jezus był w synagodze w Nazarecie, przemawiał o tym jak Bóg posłał Eliasza do wdowy w Sarepcie Sydońskiej i Elizeusza do Naamana Syryjczyka. Jeśli czytałeś te 2 historie w Starym Testamencie, to wiesz, że jedna z nich jest historią cudu zaopatrzenia i obfitości (odrobina oliwy została pomnożona), a druga cudu uzdrowienia (Naaman został uzdrowiony z trądu).

Więc nawet w Starym Testamencie widzimy, że Bożym pragnieniem jest hojnie zaopatrywać i uzdrawiać ludzi. Nie jest Jego wolą, aby ktokolwiek cierpiał brak lub zginał od choroby. W Nowym Testamencie, gdy Jezus napotykał brak, to napełniał wielkie sieci rybami i pomnażał chleb i ryby. Kiedy chorzy przychodzili do Niego, to zawsze ich uzdrawiał.

Jezus jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ustal w swoim sercu i umyśle, że On chce, abyś był zdrowy i zaopatrzony. Poświęć czas, aby przeczytać o wszystkich cudach uzdrowienia i zaopatrzenia w Ewangeliach i zobacz serce Jezusa dla ciebie.

Joseph Prince

Istotność prawidłowego wierzenia

Jan. 8:32 (BW)
I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

Kiedy źle się dzieje w naszym życiu, często zadajemy pytanie: „Co zrobiłem źle?”. Wierzymy, że coś co zrobiliśmy, doprowadziło nas do takiej sytuacji. Przyznaje, nasze czyny mają konsekwencje, ale co w pierwszej kolejności spowodowało te czyny? To nasze przekonania!

Więc pytanie, które powinniśmy naprawdę zadać brzmi nie „Co zrobiłem źle?”, ale „Które moje przekonania są nieprawidłowe?”. Złe rzeczy, których doświadczamy dzisiaj są często rezultatem nieprawidłowych przekonań, które mamy. Podobnie, dobre rzeczy, których doświadczamy dzisiaj są rezultatem prawidłowego wierzenia o Bożej łasce, miłości i obietnicach dla nas.

Umiłowany, modlę się dzisiaj, aby Duch Święty objawił ci dziedziny, w których masz złe przekonania, po to aby każda przeszkoda mogła być usunięta i abyś mógł doświadczyć przełomu, którego oczekujesz. Zwyczajnie przyjdź teraz do Pana i spytaj: „Gdzie moja wiara jest nieprawidłowa?”. I pozwól Mu wprowadzić cię we wszelką prawdę i pokazać ci drogę do twojego zwycięstwa.

Kiedy znasz prawdę i wierzysz prawidłowo, będziesz żył prawidłowo, doświadczając wolności od zniewoleń i chodząc w Bożych błogosławieństwach!

Joseph Prince

Jeśli możesz wierzyć

Mat. 19:26 (BW)
A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.

Kiedy opętanego przez demona chłopca przyprowadzono do Jezusa, ojciec chłopca, wyraźnie zdesperowany, powiedział do Niego: „Jeśli możesz coś zrobić, zlituj się nad nami i pomóż nam”. Jezus odpowiedział: „Jeśli możesz wierzyć. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mar. 9:22-23 (UBG)).

Wielu z nas uczono, że Jezus powiedział, że tak długo jak masz niezbędną wiarę, wszystko jest dla ciebie możliwe. Inaczej mówiąc, jeśli możesz wytworzyć wiarę, możesz otrzymać swój cud. Ale czy właśnie to Jezus miał na myśli?

Jeśli przestudiujesz ten fragment w oryginale w języku greckim, to okazuje się, że Jezus w rzeczywistości powiedział, że wszystko jest możliwe dla Niego, który zawsze wierzy. Jezus jest jedynym człowiekiem, który zawsze wierzy, który zawsze ma doskonałą wiarę. A ponieważ On jest Bogiem, wszystko jest dla Niego możliwe!

Mój przyjacielu, po prostu podłącz swoją ograniczoną wiarę do doskonałej wiary Syna Bożego. Wierz, że On ma całą wiarę potrzebną, abyś przyjął swój cud. Nawet jeśli jesteś niewierny, wierz, że On pozostaje wierny (2 Tym. 2:13). Kiedy odpoczniesz w Jego wierze, która nigdy nie zawodzi, ujrzysz jak Jego wierność spowoduje twój cud!

Joseph Prince

Przenieś swoje góry

Mar. 11:21-23 (BW)
I wspomniał Piotr, i rzekł do niego: Mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę powiadam wam: Ktokolwiek by rzekł tej górze: Wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się.

Podobnie jak wielu wierzących mogłeś słyszeć nauczanie z Ewangelii Marka 11:22-23 o przenoszącej góry wierze. Nie wiem jak ciebie, ale mnie zawsze intrygowało, dlaczego Jezus przeklął drzewo figowe zanim nauczał o przenoszącej góry wierze?

Pewnego dnia Duch Święty otworzył mi oczy. Gdy liście figowe są wymienione w Biblii po raz pierwszy, to mówią one o samo-sprawiedliwości – gdy Adam zgrzeszył, zakrył się liśćmi figowymi. Okrycie Adama było zrobione bez rozlewu krwi, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów (Hebr. 9:22). Dlatego właśnie Bóg zrobił mu odzienie ze zwierzęcej skóry, co oznaczało rozlanie niewinnej krwi. Jedno okrycie mówi o sprawiedliwości przez uczynki, a drugie o sprawiedliwości przez przelanie krwi Baranka.

Zatem drzewo figowe w omawianym fragmencie Ewangelii Marka jest obrazem samo-sprawiedliwości. Tak więc Jezus mówi, że zanim twoja wiara będzie przenosić góry, musisz przekląć (lub pozbyć się) samo-sprawiedliwość w twoim życiu i przyjąć Jego dar sprawiedliwości!

Umiłowany, wierz, rozmyślaj i deklaruj, że jesteś sprawiedliwy w Chrystusie niezależnie od twoich uczynków. To objawienie spowoduje, że w naturalny sposób powstanie wiara w twoim sercu i góry w twoim życiu przeniosą się!

Joseph Prince

Twoją rolą jest wierzyć

Dz.Ap. 13:38-39 (BW)
Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza.

Jeśli masz jakąś rolę do odegrania w nowym przymierzu łaski, to jest to po prostu wierzyć. Tak więc w co Bóg chce, abyś wierzył? Chce On, abyś wierzył w Jezusa i Jego skończone dzieło, że twoje grzechy są ci całkowicie przebaczone i że krew Jezusa oczyszcza cię ze wszystkich twoich win i nieprawości. Z powodu odkupieńczej ofiary Jezusa, Bóg chce, abyś wierzył z całego serca, że miał dokładnie to na myśli co powiedział: „łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej” (Hebr. 8:12).

W Bożych oczach jesteś uczyniony całkowicie sprawiedliwym przez skończone dzieło Jezusa. W nowym przymierzu nacisk położony jest na to, abyś wierzył, że jest ci przebaczony każdy grzech i że Bóg wymazał twoje grzechy ze swojej pamięci. Jeśli w to nie wierzysz, to będzie niemożliwe dla ciebie, abyś polegał na Bogu i spodziewał się, że Bóg będzie cię ochraniał, zaopatrywał i błogosławił. Jeśli w to nie wierzysz, to obrabuje cię to ze zdolności do przyjmowania Jego dobroci, błogosławieństw, niezasłużonej przychylności i powodzenia w twoim życiu. Więc wierz. Tylko wierz!

Joseph Prince

Znaj swojego naczelnego dowódcę

2 Piotr. 1:2 (BW)
Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Rozmawiałem kiedyś z kobietą, która była lekarzem na temat walki duchowej. Powiedziała mi: „Gdy jesteś chory, musisz znać poprawną medyczną nazwę swojej przypadłości, abyś mógł się o nią dokładnie i precyzyjnie modlić”. Potem, zadowolona z siebie powiedziała mi: „Jako ktoś, kto był w wojsku, powinieneś wiedzieć, że najważniejszą strategią militarną jest poznanie swojego wroga”.

Uśmiechnąłem się do niej i powiedziałem: „Właściwie, sądzę, że najważniejszą strategią militarną nie jest poznanie swojego wroga, ale znajomość swojego naczelnego dowódcy i jego poleceń dla ciebie”.

Mój przyjacielu, czy znasz swojego głównego dowódcę, Jezusa Chrystusa? Biblia mówi nam, że łaska i pokój pomnażają się w naszym życiu przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego spędzaj czas u stóp Jezusa. Ujrzyj Jego łaskę i miłość do ciebie w Jego Słowie. Właśnie w ten sposób doświadczysz więcej Jego niezasłużonej przychylności i pokoju i będziesz chodził w dobrym zdrowiu i powodzeniu!

Joseph Prince

Tak bardzo Bóg cię kocha

Jan. 3:16-17 (BW)
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jezus jest oczkiem w głowie Boga. Jest Jego ukochanym Synem, Jego nieskończoną radością i przyjemnością.

Jednak, Bóg oddał Jezusa za ciebie. Właśnie tak bardzo Bóg cię kocha.

Pomyśl o tym: Jeśli wiedziałbyś, że możesz ocalić życie umierającej osoby przez oddanie czegoś cennego dla ciebie, czy posunąłbyś się do tego, aby oddać twoje jedyne dziecko, które kochasz z całego serca dla tej osoby?

Jednak, to jest dokładnie to, co Bóg uczynił, aby cię uratować. Jezus, Jego ukochany Syn, umarł na krzyżu, aby cię oczyścić, uzdrowić i odkupić – ducha, duszę i ciało! Właśnie tak cenny jesteś dla Boga!

Rozmyślaj nad tą prawdą i niech niesamowita Boża miłość spłynie na ciebie. Wypędzi ona wszelki strach, umieści siłę i odwagę w twoim sercu i spowoduje, że będziesz chodził w Bożym zaopatrzeniu, ochronie i pokoju.

Joseph Prince

Rozmyślaj o Jezusie, aby ci się dobrze powodziło

Psalm 23:1 (BW)
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.

W ramach nowego przymierza, rozmyślamy o osobie Jezusa, podczas gdy rozmyślamy nad Słowem Bożym. Jezus jest Słowem, które stało się ciałem i kiedy rozważasz Jego miłość do ciebie, Jego skończone dzieło, Jego przebaczenie i Jego łaskę, będzie ci się dobrze powodziło.

Wystarczy, że weźmiesz jeden werset i będziesz rozmyślał o miłości Jezusa do ciebie. Na przykład, zacznij mówić pod nosem Psalm 23 werset 1: „Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie”. Podczas gdy medytujesz na tym prostym wersetem, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że Pan jest (czas teraźniejszy) twoim pasterzem. Pasterz zaopatruje swoje owce, karmi je i chroni je. Ponieważ Jezus jest twoim pasterzem, nie zabraknie ci niczego. Ani mądrości ani kierunku ani zaopatrzenia – niczego.

Teraz, w tym krótkim czasie rozmyślania o Jezusie, wiara jest udzielona i twoje serce jest zachęcone rzeczywistością tego, że Jezus jest z tobą, nawet jeśli zmagasz się z różnymi wyzwaniami. Czy jesteś gospodynią domową, sprzedawcą lub biznesmenem, twoja dusza będzie odżywiona i wzmocniona, gdy będziesz myśleć o Jezusie. W rzeczywistości, będzie On dawał ci powodzenie, podczas gdy ty nawet nie będziesz sobie zdawał z tego sprawy! Będzie On kierował twoimi krokami i powodował, że wszystkie drzwi będą dla ciebie w nadprzyrodzony sposób szeroko otwarte. Kiedy będziesz rozmyślać o Jezusie, zawsze będzie ci się powodziło.

Joseph Prince