Głos Pocieszyciela

Jan. 14:26 (UBG)
Lecz Pocieszyciel, Duch Święty…

Czy pomyliłeś kiedyś głos samokrytyki z głosem Boga wskazującym twoje błędy?

Mój przyjacielu, chcę abyś wiedział, że ten krytyczny, osądzający i potępiający głos nie jest Bożym głosem! Bóg nie jest wyszukiwaczem błędów, który żyje w tobie przez Swojego Ducha, aby przez cały dzień wskazywać i zrzędzić o twoich niedoskonałościach. Nie, On jest w tobie, aby cię zachęcić, wzmocnić, kochać i wskazywać wszystkie rzeczy, które są dobre w tobie, ponieważ jesteś w Jezusie Chrystusie, który jest całkowicie wspaniały. Biblia mówi, że jaki Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie (1 Jan. 4:17)!

Ten, który potępia cię i sprawia, że czujesz się brudny i niewarty Bożej miłości i błogosławieństw to diabeł – oskarżyciel naszych braci (Obj. 12:10). Ale ciepły, przyjazny głos we wnętrzu, który podnosi cię i dopinguje, kiedy jesteś zniechęcony i przybity to Duch Święty. To dlatego Jezus opisuje Go jak Pocieszyciela (Jan. 14:26). On jest w tobie, aby pocieszyć cię, zachęcić i przypominać ci, że wciąż jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. On jest w tobie, aby podnosić cię i pomagać ci!

Umiłowany, naucz się słuchać ciepłego, przyjaznego głosu Ducha Świętego, twojego Pocieszyciela. Pozwól Mu zachęcić cię, wzmocnić i upoważnić cię do panowania nad wszystkimi twoimi słabościami!

Joseph Prince

Błogosławieństwa dla Bożego umiłowanego

1 Jan. 4:16 (BW)
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

Jezus kocha mnie. Trzy proste słowa, które mogą zrobić wielką różnicę w twoim życiu, jeśli w nie wierzysz.

Przez pewien czas, pewna cenna kobieta z Holandii wierzyła Bogu odnośnie finansowego zaopatrzenia. Wtedy obejrzała jeden z moich telewizyjnych programów i otrzymała objawienie tego, jak bardzo Bóg ją kocha. Po raz pierwszy modliła się o swoje finansowe potrzeby z objawieniem, że Jezus ją kocha.

Powiedziała: „Dokładnie tego dnia dwóch nowych klientów zadzwoniło do mnie. Następnego tygodnia jeszcze raz poprosiłam Boga o Jego zaopatrzenie, zwyczajnie ufając i odpoczywając w Jego miłości do mnie. I zgadnij co? Trzech nowych klientów zadzwoniło! Teraz wiem, że Jezus mi błogosławi, ponieważ mnie kocha. Nie błogosławi mi dlatego, że coś zrobiłam lub czegoś nie zrobiłam. Otrzymanie objawienia tej prawdy zrobiło taką różnicę w moim życiu, że dzielę się tym z moją rodziną, krewnymi i każdą osobą, którą spotykam!”.

Przełomy przychodzą i zadziwiające rzeczy zaczynają się dziać, kiedy prawdziwie wierzysz w to, jak bardzo Jezus cię kocha!

Joseph Prince

Wywyższaj Boga

Psalm 34:4 (BW)
Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!

Kiedy dziękujemy Bogu, kiedy oddajemy Mu chwałę i uwielbiamy Go, to wywyższamy Go (Psalm 34:4). Dlaczego jest to ważne?

Dlatego że często, gdy jesteśmy osaczeni przez różne wyzwania, to mamy skłonność do rozmyślania o nich tak bardzo, że urastają one do wielkich włochatych potworów w naszych umysłach! Nadajemy im takiej wagi, że zapominamy, że Bóg jest dużo większy, niż wszystkie problemy na świecie razem wzięte.

Dlatego właśnie musimy wywyższać Boga (czynić Go wielkim w naszej świadomości). Kiedy nadajemy wagę Jego obecności i Jego miłości do nas, nasze góry stają się małe. Gdy nadajemy wagę Jego mocy do rozwiązania problemów i przeszkód w naszym życiu, to to co te problemy i przeszkody mogą nam uczynić, staje się nieistotne w świetle tego, co Bóg może zrobić i zrobi dla nas!

Umiłowany, jeśli chorujesz, wywyższaj Pana twojego uzdrowiciela. Jeśli masz problemy finansowe, wywyższaj Pana twojego zaopatrzyciela. Bez względu na to czego się obawiasz, twoje problemy znajdą rozwiązanie w Jego obecności, a ty znajdziesz Jego boską mądrość, siłę i łaskę to pokonania ich w ponadnaturalny sposób!

Joseph Prince

Kapłaństwo błogosławieństw

Hebr. 5:6 (BW)
Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka.

Bóg powiedział o Jezusie po Jego zmartwychwstaniu: „Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka”. Zauważ, że kapłaństwo Jezusa nie było według porządku Aarona, ale Melchisedeka. Stare kapłaństwo Izraela (według porządku Aarona) było związane z prawem. I ponieważ było związane z prawem, to oznaczało to, że byłeś błogosławiony, tylko gdy przestrzegałeś Bożych praw. Jeśli nie byłeś posłuszny Bożym przykazaniom, wtedy spadały na ciebie przekleństwa.

Natomiast kapłaństwo Jezusa (według porządku Melchisedeka) nie zawiera obu na raz, błogosławieństw i przekleństw. Zawiera tylko błogosławieństwa. Kiedy Melchisedek pierwszy raz ukazał się Abrahamowi w Księdze Rodzaju, tylko błogosławieństwa wyszły z jego ust: „Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi! I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje!” (1 Moj. 14:19-20). Nie było tam żadnych przekleństw.

Mój przyjacielu, z powodu skończonego dzieła Jezusa nie jesteś już dłużej pod starym kapłaństwem, gdzie przekleństwa były częścią umowy. Dzisiaj jesteś pod nowym i „wiecznym” kapłaństwem twojego Arcykapłana, Jezusa. Zachęcam cię do rozmyślania o tym, że w ramach tego kapłaństwa są dla ciebie tylko błogosławieństwa (a nie przekleństwa) i obietnice powodzenia! Jezus w doskonały sposób uczynił cię sprawiedliwym, a błogosławieństwo spoczywa na głowie sprawiedliwych (Przyp. 10:6)!

Joseph Prince

Rozmyślaj o Jego miłości

Mat. 8:20 (UBG)
I powiedział mu Jezus: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy.

Uważam, że to co Jezus powiedział w Mat. 8:20 jest bardzo piękne. Pozwól, że wytłumaczę ci dlaczego? W oryginalnym greckim tekście słowo „położyć” jest bardzo unikalnym greckim słowem „klino”. Jest ono rzadko używane w Nowym Testamencie. Jedynym innym miejscem, w którym jest użyte w znaczeniu, że Jezus położył swoją głowę, jest fragment opisujący śmierć na krzyżu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu i zawołał: „Wykonało się!”, Biblia mówi nam, że „skłoniwszy głowę, oddał ducha” (Jan. 19:30 (BW)). Słowo „skłoniwszy” jest tym samym greckim słowem „klino”.

Mój przyjacielu, dopiero na krzyżu Syn Człowieczy znalazł w końcu miejsce, w którym mógł położyć głowę i odpocząć. Jezus znalazł swoje odpoczniecie w wybawieniu cię, w uratowaniu cię. Znalazł swój odpoczynek w kochaniu cię.

Umiłowany, karm się miłością Jezusa do ciebie. Słuchaj nauczań lub piosenek mówiących o Jego miłości do ciebie. Będziesz zaskoczony jak bardzo cię to wzmocni. Staniesz się więcej niż zwycięzcą, nie przez twoją miłość do Niego, ale przez „Tego, który cię umiłował” (Rzym. 8:37)!

Joseph Prince

Pracuj bez przekleństwa stresu

Łuk. 22:44 (BW)
I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.

Bóg dał Adamowi pracę, zanim popełnił on grzech. Adam miał pielęgnować ogród Eden. Więc człowiek miał pracować. Praca była częścią jego błogosławionego stanu. Ale z powodu grzechu Adama przyszło przekleństwo. Bóg powiedział Adamowi: „Przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego… W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb…” (1 Moj. 3:17-19). W ten sposób praca stała się dla człowieka stresująca. Miał on męczyć się i ciężko pracować, aby żywić się z plonów ziemi.

Mój przyjacielu, czy trudzisz się i stresujesz w pracy? Czy pracujesz przez wiele godzin, ale nie osiągasz pożądanych wyników? Dobra wiadomość jest taka, że Jezus wybawił cię z przekleństwa stresu. Kiedy to się stało? Stało się to, gdy nasz Pan Jezus był w innym ogrodzie – ogrodzie Getsemane.

Biblia mówi nam, że „w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię” (Łuk. 22:44). Krew Jezusa spadła na przeklętą ziemię. Wiemy, że Jego krew ma odkupieńcze właściwości, wiec odkupił nas od przekleństwa stresu!

Umiłowany, masz nabyte przez krew prawo do życia zawodowego, które nie będzie stresujące, ale pełne Bożej przychylności i błogosławieństw. Więc zacznij ogłaszać Boża przychylność na sobą samym i twoją pracą. Proś Go o przychylność twojego szefa, współpracowników i klientów. Proś Go o mądrość, abyś dobrze wykonywał swoją pracę. Wierz i zobacz jak Bóg umieszcza cię we właściwym miejscu o właściwym czasie i powoduje, że dobrze ci się powodzi!

Joseph Prince

Wyścigu nie wygrywa najszybszy

Psalm 44:3 (UBG)
Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie.

Świat mówi nam, że ci, którzy mają kwalifikacje, talent i doświadczenie dostają prace, awanse i wysokie pensje.

Mój przyjacielu, jesteś Bożym umiłowanym dzieckiem i chociaż żyjesz na tym świecie, nie musisz być ograniczony przez niego. Masz Bożą przychylność – Jego niezasłużoną, niezapracowaną, niezarobioną łaskę! Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta) 9:11 mówi: „Nie najszybszym przypada nagroda i nie najdzielniejszym zwycięstwo…”. To znaczy, że nawet jeśli nie jesteś najmądrzejszy, najsilniejszy, najlepiej wykształcony lub nie wyglądasz najlepiej, Bóg wciąż może dać ci powodzenie, gdy polegasz na Jego łasce. To Jego prawica, Jego ramię i Jego przychylność zaopatrują cię, walczą za ciebie, bronią cię i dają ci rozwój.

Więc zamiast rozmyślać nad swoimi brakami, bądź świadomy Bożej przychylności dla ciebie. Uśmiechnij się i powiedz: „Boża przychylność jest nade mną z powodu Jezusa. Oczekuję, że dobre rzeczy przytrafią mi się dzisiaj!”. Umiłowany, bądź świadomy Jego przychylności. Wierz w nią. Wyznawaj ją. A wtedy doświadczysz jej w swoim życiu!

Joseph Prince

Bóg używa pokornych

1 Piotr. 5:5 (BW)
[…] Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

W ciągu pierwszych 40 lat życia jako egipski Książę, który był podziwiany i szanowany, Mojżesz myślał, że wie wszystko. Biblia mówi o nim, że „był potężny w słowach i czynach” (Dz.Ap. 7:22 (UBG)). Jednak Bóg nie mógł użyć go do wyzwolenia swoich ludzi z niewoli w Egipcie.

Ale w ciągu następnych 40 lat coś się stało z Mojżeszem. Uciekł z Egiptu po tym jak zabił Egipcjanina, który bił Hebrajczyka i zamieszkał na pustyni Midianitów. Został pasterzem i nie był już uważany za potężnego w słowach i czynach. Właściwie to zaczął się nawet jąkać (2 Moj. 4:10). I właśnie w tym momencie jego życia, kiedy prawdopodobnie myślał o tym, co stracił i że dni jego chwały były już za nim, wtedy Bóg ukazał mu się i powiedział: „Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu” (2 Moj. 3:10). W końcu Bóg mógł użyć Mojżesza!

Biblia mówi nam, że „Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje”. Umiłowany, Bóg nie narzuca nam swojej łaski. Zawsze kiedy chcemy polegać na samych sobie i na naszej mądrości, aby odnieść sukces, On wycofa się i pozwoli nam to zrobić. Jego łaska jest dana tym, którzy pokornie przyznają, że nie mogą odnieść sukcesu przy pomocy swojej własnej siły i zdolności. Więc kiedy zrezygnujemy z naszych własnych wysiłków i zaczniemy pokornie polegać na Jego łasce, On wkroczy i zrobi w nas i przez nas to, czego nie mogliśmy zrobić sami!

Joseph Prince

Klucz do kochania Jezusa

Łuk. 7:47 (BW)
Dlatego powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje.

Pamiętasz historię kobiety, która umyła stopy Jezusa własnymi łzami, wytarła je swoimi włosami i namaściła aromatycznym olejkiem? Jezus powiedział faryzeuszowi, u którego w domu to zrobiła, że ta kobieta bardzo Go kochała, ponieważ wiedziała, że zostało jej dużo odpuszczone.

W rzeczywistości nikomu z nas nie zostało odpuszczone mało. Wszystkim nam zostało odpuszczone bardzo dużo. Jeśli chodzi o tę kobietę, to wiedziała ona o tym. Czy ty też o tym wiesz?

Umiłowany, jeśli myślisz, że zostało ci odpuszczone mało, to będziesz też kochał mało. Ale kiedy znasz prawdę o tym jak bardzo zostało ci wybaczone, będziesz bardzo kochał Jezusa. Wiedza o tym jak bardzo zostało ci odpuszczone jest kluczem do kochania Jezusa! Innymi słowy, będziesz bardzo kochał Jezusa tylko wtedy, gdy doświadczysz Jego obfitej łaski i niezasłużonej przychylności dzięki przebaczeniu wszystkich twoich grzechów – przeszłych, teraźniejszych i przyszłych – przez Jego jedną ofiarę złożoną na krzyżu.

Więc nie martw się o kochanie Jezusa. Po prostu rozmyślaj o tym jak całkowicie i kompletnie odpuścił On twoje grzechy, a kochanie Go będzie twoją naturalną odpowiedzią.

Joseph Prince

Zwycięstwo w każdym wyzwaniu

Joz. 1:8 (BW)
Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło.

Mojżesz, wielki przywódca Izraelitów, właśnie umarł, a Jozue został wyznaczony na jego następcę. Jego zadanie? Poprowadzić jakieś 3 miliony ludzi, którzy mają skłonność do narzekania i wątpienia w Boga, do ziemi obiecanej. To oznacza także podbicie wielu miast i pokonanie ponad 3 metrowych wojowników (synowie Anaka)!

Bóg wiedział, że Jozue potrzebuje Jego pomocy. Więc zdradził mu sekret wygrywania w każdej bitwie i doświadczania zwycięstwa we wszystkim co robi: Rozmyślaj nad Jego Słowem we dnie i w nocy. Jozue skorzystał z Bożych instrukcji i wygrywał każdą bitwę oraz powodziło mu się w każdym zadaniu!

Co dzisiaj jest twoją „bitwą”? Czy musisz sobie radzić z trudnymi ludźmi w pracy lub szkole? Czy stoisz w obliczu olbrzymów strachu i niedostatku? Bóg dał ci klucz do zwycięstwa. Skorzystaj z niego i zwyciężaj w każdej bitwie! Rozmyślaj we dnie i w nocy nad Jego Słowem i doświadczaj sukcesu we wszystkich twoich dążeniach i staraniach!

Joseph Prince