Przemiana i zwycięstwo przez oglądanie Jezusa

2 Kor. 3:18
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem.

Największy cud jakiego Piotr doświadczył, miał miejsce, gdy pewnej nocy na słowa Jezusa, wyszedł z łodzi podczas burzy. Tej nocy wiatr był gwałtowny, a fale wzburzone. Ale tak długo jak Piotr patrzył na Jezusa, robił to, co niemożliwe – szedł po wodzie.

Jezus chodził po wodzie i kiedy Piotr ujrzał Jezusa, stał się jak Jezus i robił coś ponadnaturalnego. Boże Słowo mówi: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem”.

Umiłowany, kiedy skupisz się na Jezusie, zostaniesz przemieniony na Jego obraz z chwały w chwałę. Będziesz przemieniony przez oglądanie, a nie przez własne wysiłki. Gdy zobaczysz, że Jezus jest ponad burze w twoim życiu, wzniesiesz się ponad nie bez wysiłku.

Więc zamiast patrzyć na to, jak ciężkie są twoje okoliczności i wyzwania, odwróć się od nich i patrz na Jezusa. Chociaż to może brzmieć niepraktycznie, jest to najpotężniejsza rzecz jaką możesz zrobić, a Jezus spowoduje, że będziesz panował nad każdą burzą w twoim życiu.

Joseph Prince

Zacznij swój dzień z Jezusem

Psalm 92:2-3 (BW)
Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę twoją, a w nocy wierność twoją.

Chcę cię zachęcić do zaczynania dnia z Jezusem. Doświadczaj Jego obecności, poznawaj Go, powierzaj swoje plany i zaufaj Mu, aby dostąpić Jego niezasłużonej przychylności, mądrości i siły w ciągu dnia.

Pamiętaj, aby być jak biblijny Józef. Bóg był z nim i był on człowiekiem sukcesu. Twoje powodzenie nie przyjdzie w wyniku tego, że rano obejrzysz wiadomości i będziesz poinformowany o najnowszym wirusie lub katastrofie. Twoje powodzenie przyjdzie jako rezultat tego, że jesteś nastawiony na obecność Jezusa w twoim życiu!

Zdałem sobie sprawę, że również ostatnie myśli przed pójściem spać są bardzo ważne. Próbowałem tego wcześniej i ty też możesz spróbować: Idź do łóżka myśląc o Jezusie, dziękując Mu za dzisiejszy dzień. Zazwyczaj gdy wstaję następnego dnia, czuję się odmłodzony, energiczny i odświeżony, nawet jeśli nie spałem zbyt długo.

Umiłowany, spędź swój dzień w obecności Jezusa. Zacznij dzień z Nim, ciesz się Nim podczas dnia i zakończ dzień myśląc o Nim!

Joseph Prince

Trwaj w Bożej łasce

Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca.
- Dz.Ap. 2:46 (BW)

Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot.
- Jan. 6:33 (BW)

Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.
- Jan. 6:35 (BW)

[...] póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja.
- 5 Moj. 33:25 (BG)

Dziękuję Bogu za Wieczerzę Pańską, ponieważ za każdym razem, gdy w niej uczestniczysz, przyjmujesz i przejawiasz coraz więcej życia i siły Jezusa.

Umiłowany, uczestnicz w Wieczerzy Pańskiej, aż będziesz całkowicie uzdrowiony. Podczas gdy będziesz to robił, dziękuj Bogu za to, że już jesteś uzdrowiony ranami Jezusa. Kiedy pijesz z kielicha, ujrzyj jak Jezus już zabrał każdy twój grzech i wybawił cię z choroby. Ujrzyj, że praca jest skończona i odpocznij, wiedząc, że siedzisz wraz z Chrystusem.

Pamiętaj, że w tym wszystkim chodzi o to, co nasz Pan Jezus zrobił. To wszystko jest Jego łaska, Jego niezasłużona i bezpodstawna przychylność dla ciebie. Podczas uczestniczenia w Wieczerzy, patrz na Jezusa, chleb żywota, który działa w tobie, czyniąc cię coraz silniejszym każdego dnia!

Joseph Prince

Ku stokrotnemu owocowi

I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, a on nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie.
- Mar. 4:26-28 (UBG)

A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny.
- Mar. 4:8 (BW)

Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Tak jak ziarno potrzebuje czasu, aby wykiełkować i wzrosnąć, tak też może minąć trochę czasu, zanim twoje uzdrowienie zamanifestuje się w pełni. I tak jak rolnik może zobaczyć trzydziestokrotny lub sześćdziesięciokrotny plon, zanim zobaczy stokrotny, tak też może minąć trochę czasu, zanim doświadczysz stu procentowego uzdrowienia.

Mój przyjacielu, nie mów: „Dlaczego moje uzdrowienie trwa tyle czasu?” i nie poddawaj się. Podążaj dalej ku stokrotnemu owocowi. Jeśli poprawi ci się w trzydziestu procentach, wierz Bogu o sześćdziesiąt procent, a potem o sto.

Nie trać czasu na zastanawianie się kiedy lub jak nastąpi twoje pełne uzdrowienie. Bądź jak rolnik – idź spać! Odpocznij i zostaw „kiedy” i „jak” Bogu. Umiłowany, Bóg da ci siłę i pomoże wytrwać. Twój stokrotny plon jest w drodze!

Joseph Prince

Siedź wraz z Chrystusem

Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje.
- Mat. 22:44 (BW)

Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć.
- 1 Kor. 15:25-26 (BW)

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
- Efez. 2:6 (BW)

W niektórych starożytnych bitwach przegrani byli umieszczani jeden po drugim pod stopami zwycięskiego króla. Podobnie w Bożym Królestwie Jezus pokonał wszystkich swoich wrogów na krzyżu, a teraz Bóg kładzie każdego z nich pod Jego stopami, z czego ostatnia będzie śmierć.

Biblia mówi, że siedzimy wraz z Chrystusem – siedzenie jest pozycją odpoczynku. A gdy odpoczywasz z Chrystusem, Bóg położy każdego z twoich wrogów – każdy objaw, każdą chorobę – pod twoimi stopami!

Wielu z nas chciałoby, aby nasze choroby były pod naszym stopami, zanim odpoczniemy. Ale Bóg chce, abyśmy najpierw odpoczęli, a wtedy On położy każdą chorobę pod naszymi stopami!

Joseph Prince

Andrew Wommack – Duch, dusza i ciało

Andrew Wommack - Duch, dusza i ciałoPojawiło się wznowienie książki Andrew Wommacka pt. „Duch, dusza i ciało”.

Opis:
Zrozumienie ducha, duszy i ciała było jednym z pierwszych objawień, które otrzymałem poprzez studiowanie Biblii. Nie tylko usunęło to frustrację i zamieszanie, ale przysłużyło się jako fundament prawie wszystkiemu, co od tamtej pory Pan mi pokazał. Te ważne prawdy uwolniły mnie od złego myślenia i uzdolniły do stałego doświadczania Bożej ponadnaturalnej mocy. Osobiście nie mam pojęcia, jak ktoś może obfitować w relacji z Bogiem bez poznania tej podstawowej prawdy!

Jestem dzisiaj tak samo mocno podekscytowany zrozumieniem ducha, duszy i ciała, jak wtedy, gdy Bóg po raz pierwszy pokazał mi to trzydzieści pięć lat temu. Prawdę mówiąc, widziałem więcej ludzi uwolnionych przez to jedno nauczanie niż przez inne, którymi usługiwałem.

Książka ta ma potencjał zrewolucjonizować twoje całe chrześcijańskie życie!

Książkę można kupić tutaj.

Nasz zachowujący przymierze Bóg

Potem rzekł do niego: Jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? [...] W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat.
- 1 Moj. 15:7-8,18 (BW)

Nie naruszę przymierza mego i nie zmienię słowa ust moich.
- Psalm 89:35 (BW)

[..] Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
- Hebr. 7:22 (UBG)

Gdy Bóg obiecał, że da Abrahamowi ziemię, Abraham spytał Go: „Boże, po czym poznam, że ją posiądę?”. I tak jakby Jego Słowo nie wystarczyło, Bóg poszedł o jeden krok dalej i zawarł przymierze z Abrahamem, nieodwołalnie wiążąc samego siebie, aby zapewnić Swojego przyjaciela, że zrobi tak, jak obiecał.

Pozwól, że coś ci powiem o Bożych przymierzach. Nigdy nie mogą być złamane, mogą jedynie być zastąpione przez lepsze przymierze. Mój przyjacielu, Bóg zrobi tak, jak ci obiecał i aby rozwiać obawy twojego serca, związał się przymierzem z tobą, gdy zawarł je z twoim reprezentantem – Jezusem – na krzyżu.

Więc bądź spokojny i odpocznij w wiedzy, że masz zachowującego przymierze Boga, który nie może złamać Swojego przymierza ani nie dotrzymać Swojej obietnicy. Po prostu oprzyj się na Jego wierności i tak jak Abraham, będziesz chodził w twoim dziedzictwie i uzdrowieniu.

Joseph Prince

Uznaj, że Bóg jest wierny

Przez wiarę także sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła, gdyż za wiernego uznała tego, który obiecał.
- Hebr. 11:11 (UBG)

Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może.
- 2 Tym. 2:13 (BW)

Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić.
- Jer. 1:12 (BW)

Często słyszymy o wierze Abrahama, ale czy wiesz, że jego żona Sara również miała wiarę? Otrzymała boską siłę, aby począć Izaaka, mimo że do tego czasu, jako kobieta, która nigdy nie poczęła, była podwójnie bezpłodna!

W jaki sposób Sara znalazła wiarę? Biblia mówi nam, że „uznała za wiernego tego, który obiecał”. Była świadoma Bożej wierności, a nie swojej własnej wierności!

Mój przyjacielu, odpocznij w wierności Jezusa. To nie twoja wiara, ale Jego wierność uczyni cię zdrowym – Jego wierność w nieustannym kochaniu cię i wywiązywaniu się z obietnicy uzdrowienia cię. Kiedy twoja wiara chwieje się, uznaj, że Bóg jest wierny i odpocznij. On cię nie zawiedzie i zrobi tak jak Jego Słowo obiecuje!

Joseph Prince

Niech Duch Święty wstawia się za tobą

Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.
- Rzym. 8:26-28 (BW)

Czasami gdy nasze uzdrowienie nie nadchodzi, nie wiemy jak inaczej możemy się jeszcze modlić. Modliliśmy się w każdy możliwy sposób, używając wszystkich wersetów jakie znamy, a jednak nie widać żadnego przełomu.

Chcę, abyś wiedział, że Bóg dał nam broń, która zniszczy wszystkie przeszkody – modlitwę językami. Kiedy nie wiesz o co się modlić, módl się w Duchu Świętym i pozwól Mu wstawiać się za tobą. On wie dokładnie w czym tkwi problem i jakie jest najlepsze rozwiązanie. On nie tylko wstawia się za tobą zgodnie z Bożą wolą, ale daje też odpocznienie twojej zmęczonej duszy!

Mój przyjacielu, pozwól Duchowi Świętemu wstawiać się za tobą i ujrzyj jak Bóg współdziała we wszystkim dla dobra twojego ciała i zdrowia!

Joseph Prince

Odpoczynek i orzeźwienie przez Ducha Świętego

Bo mówieniem warg i innym językiem będzie mówił do ludu tego, któremu rzekł: „To jest odpoczynek mój, posilcie utrudzonego; i to jest orzeźwienie moje”.
- Izaj. 28:11-12 (Biblia ks. Jakuba Wujka)

I odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie.
- 2 Moj. 33:14 (BG)

Prawdopodobnie słyszałeś termin „O&O”. Jest to określenie powszechnie używane w wojsku (amerykańskim) i oznacza „odpoczynek i odprężenie” po wyczerpujących treningach i misjach zagranicznych. Lekarze zalecają także „odpoczynek i odbudowę (rehabilitację)” dla rannych i chorych.

Mój przyjacielu, Bóg także ma O&O dla ciebie. Jest to „odpoczynek i orzeźwienie” i przychodzi przez modlitwę w Duchu Świętym lub językami.

Jednym z najlepszych sposobów na odpoczynek i bycie orzeźwionym, zwłaszcza gdy jesteś zmartwiony, zmęczony lub czekasz na manifestację twojego uzdrowienia, jest modlitwa w Duchu Świętym.

Umiłowany, przeznaczaj codziennie jakiś czas na modlitwę w Duchu i pozwól Mu ponadnaturalnie odnowić cię i odświeżyć!

Joseph Prince